WÊROM KIN IK NET SIZZE WAT IK FIEL
Nederlandse titel: Waarom kan ik niet zeggen wat ik voel
Vertaling: Abele Krist

Toneelspel - 3 bedrijven - 4 dames / 4 heren - avondvullend


EN AL DY MEUK

Nederlandse titel: En al die meuk

Drama, op waarheid gebaseerd

2 bedrijven - 3 dames / 2 heren OF 6 dames / 3 heren