ALTE JONGENS, KRINTEBOLE

Nederlandse titel: Ouwe jongens. krentenbrood

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 5 dames / 4 heren - avondvullend


IN KOMPJUTER IS EK MAR IN MINSKE

Nederlandse titel: Een computer is ook maar een mens

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 5 dames / 5 heren - avondvullend


KOM ALLEGAAR MEI NEI BUREN

Nederlandse titel: Kom mee naar buiten allemaal

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 8 dames / 3 heren - avondvullend


FAMYLJE BRUINSMA YN 'E BOCHT - LIBJE DE KENINGIN

Nederlandse titel: Familie Bruinsma in de bocht - Leve de koningin

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 6 Dames /4 heren /1 figurante - avondvullend


JA DOCHTER, NEE DOCHTER

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 4 dames / 4 heren - avondvullend


WA SIL DAT BETELJE
Nederlandse titel: Wie zal dat betalen
Vertaling: Abele Krist
Komedie - 3 bedrijven - 3 dames / 5 heren - avondvullend


FROU SIKET BOER

Nederlandse titel: Vrouw zoekt boer

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 7 scènes - 5 dames / 3 heren - avondvullend


FAMYLJE BRUINSMA YN 'E BOCHT - WIE FAN DE TRIJE

Nederlandse titel: Familie Bruinsma in de bocht - Wie van de drie

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 4 scènes - 5 Dames / 5 heren - avondvullend


FAMYLJE BRUINSMA YN 'E BOCHT - DE KANADEESKE YNVAAZJE

Nederlandse titel: Familie Bruinsma in de bocht - De Canadese invasie

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 5 Dames / 4 heren - avondvullend


BED EN BROCHJE

Nederlandse titel: Bed en Broodje

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 6 scènes - 5 dames / 4 heren - avondvullend


BELLA ITALIA

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 6 dames / 4 heren - avondvullend


EDELWEISS

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 6 dames / 5 heren - avondvullend


BOCK YN 'T NAU

Nederlandse titel: Bock in het nauw

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 6 dames / 3 heren - avondvullend


Eén van de meest gespeelde stukken in het amateurcircuit

FAMYLJE BRUINSMA YN 'E BOCHT - GROETEN FAN 'E VELUWE

Nederlandse titel: Familie Bruinsma in de bocht - Groeten van de Veluwe

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 4 dames / 4 heren - avondvullend


FAMYLJE BRUINSMA YN 'E BOCHT - BLAUW BLOED, SIGAREN EN SEESKONKEN

Nederlandse titel: Blauw bloed, sigaren en zeebenen

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 8 dames / 5 heren - avondvullend


HIMEL OP STELTEN

Nederlandse titel: Hemel op stelten

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 3 dames / 4 heren - avondvullend


KOMKOMMERTIJD

Nederlandse titel: Komkommertijd

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 5 dames / 3 heren - avondvullend


EN WY BLIIUWE EK TE SLIEPEN

Nederlandse titel: En we blijven ook slapen

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 2 bedrijven - 5 dames / 3 heren - avondvullend


LINTSJES, IISBEAREN EN IT NIRVANA

Nederlandse titel: Lintjes, ijsberen en het Nirvana

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 5 dames / 4 heren - avondvullend


IK BIN ALHIEL FAN JO MENEER VISSER

Nederlandse titel: Ik heb geheel de uwe meneer Visser

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 6 OF 7 dames / 3 heren - avondvullend 


IN MOARDWYKEIN

Nederlandse titel: Een moordweekend

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 4 dames / 2 heren - avondvullend


SJAMPANJE, KLOMPEN EN NANA

Nederlandse titel: Champagne, klompen en Nana

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 4 bedrijven - 7 dames / 5 heren - avondvullend


IN MOARDWYKEIN

Nederlandse titel: Een moordweekend (DAMESVERSIE)

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 6 dames - avondvullend


DOKTERKE BOARTSJE

Nederlandse titel: Doktertje spelen

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 4 dames / 4 heren - avondvullend


ALLE HENS OP IT TOANIEL

Nederlandse titel: Alle hens op het toneel

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 5 dames / 3 heren - avondvullend


IN FROU FOAR TOBIAS

Nederlandse titel: Een vrouw voor Tobias

Komedie - 3 bedrijven - 5 dames / 3 heren OF 4 dames/4 heren


ALFRED EN ALBERT

Nederlandse titel: Alfred en Albert

Komedie - 3 bedrijven - 4 dames / 5 heren - avondvullend


FERHUZING EN OARE ÛNGEMAKKEN

Nederlandse titel: Een verhuizing en andere ongemakken

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 6 dames / 4 heren - avondvullend


DE HOMMELSE RYKDOM FAN MARCO KLOOSTERBOER

Nederlandse titel: De plotselinge rijkdom van Marco Kloosterboer

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 5 dames / 4 heren - avondvullend


PENSJON FAN LICHTE SEDEN

Nederlansse titel: Pension van lichte zeden

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 6 dames / 4 heren - avondvullend


Groot succes in Nederland en Duitsland

BOEREBÛNT EN READE LAMPEN

Nederlandse titel: Boerenbont en rode lampjes

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 4 dames / 3 heren - avondvullend


FAMYLJE BRUINSMA YN 'E BOCHT - KÂLDE KAK EN TATOEAAZJE

Nederlandse titel: Kouwe kak en tatoeage

Vertaling: Abele Krist

Komedie - 3 bedrijven - 4 dames / 4 heren - avondvullend


FAKANSJE OAN DE RIJN

Nederlandse titel: Camping aan de Rijn

Vertaling: Gurbe Dijkstra

Komedie - 10 scènes  - 4 dames / 4 heren - avondvullend

2019


FAMYLJE BRUINSMA YN'E BOCHT - DE STRJITTEPRIJS

Nederlandse titel: Familie Bruinsma in de bocht - De straatprijs

Vertaling: Abele Krist

Komedie in 9 scènes - 4 dames / 4 heren - avondvullend

2019


FAMIYLJE BRUINSMA YN'E BOCHT - OANTREKLIKE HEAR SIKET FROU

Nederlandse titel: Familie Bruinsma in de bocht - Aantrekkelijke heer zoekt dame

Vertaling: Abele Krist

Komedie in 3 bedrijven - 3 dames / 5 heren - avondvullend


FAN JINS FAMYLJE MOATST IT HAWWE

Nederlandse titel: Van je familie moet je het hebben

Vertaling: Abele Krist

Komedie in 13 scènes - 4 dames / 4 heren - avondvullend


LETBLOEIER OP FRIJERSFUOTTEN

Nederlandse titel: Laatbloeier op vrijersvoeten

Vertaling: Abele Krist

Komedie in 3 bedrijven - 4 dames / 3 heren - avondvullend


FAKANSJE OAN DE RIJN

Nederlandse titel: Camping aan de Rijn

Vertaling: Gurbe Dijkstra

Komedie in tien scènes - 4 dames / 4 heren - avondvullend

2019


FAMIYLJE BRUINSMA YN'E BOCHT - SPOARLEAS

Nederlandse titel: Familie Bruinsma in de bocht - Spoorloos

Vertaling: Abele Krist

Komedie in negen scènes - 5 dames / 4 heren - avondvullend

2019


MEI DIEVEN FANGST DIEVEN

Nederlandse titel: Met dieven vangt men dieven

Vertaling: Abele Krist

Komedie in elf scènes - 6 dames / 4 heren - avondvullend

2019


HEIBEL YN DE TEETÙN

Nederlandse titel: Heisa in de theetuin

Vertaling: Gurbe Dijkstra

Komedie in negen scènes - 5 dames / 5 heren - avondvullend

2019